Suojelu

Suomen noin 240 pesimälajista 59 luokiteltiin uhanalaiseksi uusimmassa uhanalaisuusluokituksessa – nämä ovat siis vaarassa hävitä pesimälajistostamme lähitulevaisuudessa. Lisäksi 30 lajia luokiteltiin silmälläpidettäväksi, lähes uhanalaisiksi. Linnustonsuojelu onkin ehdottoman tärkeä osa niin BirdLife Suomen kuin Turun lintutieteellisen yhdistyksen toimintaa.

Linnustonsuojelua tehdään monella tasolla. Tärkeä osa suojelua on linnustonseuranta, sillä ilman harrastajien vuosittain kokoamaa aineistoa tietomme lintujen kannanmuutoksista olisivat puutteelliset ja siten suojelun rajallisia voimavaroja ei saataisi kohdennettua sitä tarvitseviin lajeihin.

Lajeittain kohdennettu suojelu onkin tuottanut useita ilonaiheita viime vuosikymmeninä. Merikotka saatiin pelastettua sukupuuton partaalta tarjoamalla kotkille ympäristömyrkyistä puhdasta lihaa; samoin valkoselkätikka on runsastunut suojelutoimien, muun muassa talviruokinnan ansiosta. Silmälläpidettäväksi luokitellun kaakkurin tueksi TLY on viime vuosina kustantanut useita pesälauttoja, jotka on sijoitettu Salon seudun kaakkurilammille. Projekti on ollut tuottoisa ja kaakkurit ovat ottaneet lautat käyttöönsä.

Yksittäisten lajien lisäksi suojellaan lintualueita. Varsinais-Suomessa on kuusi kansainvälisesti arvokasta lintualuetta (IBA) ja 19 kansallisesti arvokasta lintualuetta (FINIBA). Maakunnallisesti tärkeiden lintupaikkojen (MAALI) lista on tällä hetkellä vielä työn alla. TLY:n IBA-alueet ovat Korppoon-Nauvon eteläinen saaristo, Paimionlahti, Mietoistenlahti, Örö–Bengtskär, Uudenkaupungin matalikot ja Ruissalo. TLY on vastuussa näiden alueiden seurannasta ja raportoinnista BirdLifelle.

Konkreettiset lintupaikkojen hoitotoimet ovat perinteisesti keskittyneet kahdelle merkittävälle merenlahdelle: Mynämäen Mietoistenlahdella TLY on Jukka Sillanpään johdolla vuosikausien ajan poistanut ruovikkoa ja pitänyt niittyä ja lietealuetta avonaisena koneellisesti, kun taas Kaarinan Kuusistonlahdella rantaniittyä on niitetty käsivoimin Esko Gustafssonin koordinoimana. Etenkin Mietoistenlahdella muutos levähtävien vesi- ja rantalintujen määrässä on ollut huikea. Tämän innoittamana projektia on laajennettu läheiselle Topokarinlahdelle, missä lintumäärä on nopeasti kasvanut hoitotoimien ansiosta.

Viime vuosina TLY on yhteistyössä Metsähallituksen kanssa ottanut uuden aluevaltauksen: ojitettuja soita on ennallistettu Vaskijärven luonnonpuistossa ja Liesluodon luonnonsuojelualueella talkoovoimin. Osallistuminen on ollut aktiivista, ja talkoita onkin tarkoitus jatkaa tulevina vuosina uusilla kohteilla.

Suojeluun kuuluu olennaisesti myös yhteiskunnallinen vaikuttaminen muun muassa kaavoituspäätöksiin. Mikäli tärkeitä lintuarvoja uhataan esimerkiksi rakentamisella, TLY voi kirjoittaa kannanoton hankkeeseen tai kaavoitusehdotukseen. Toisinaan TLY on vienyt tällaisia asioita oikeuden käsiteltäväksi.

Tule mukaan linnustonsuojeluun! TLY kaipaa lisää aktiiveja ja osallistua voit monella tavalla: voit esimerkiksi seurata kotikuntasi kaavoituspäätöksiä, osallistua seurantoihin tai tulla talkoisiin. TLY:llä on myös suojelurahasto, jonka varoja käytetään ainoastaan suojelutyöhön. Jos sinulla on hyviä ideoita, mihin TLY voisi suojeluvarojaan käyttää, laita viestiä osoitteeseen suojelu(ät)tly.fi!