Strategia 2018-2021

Turun Lintutieteellisen Yhdistyksen strategiset tavoitteet vuosille 2018–2021 ovat seuraavat:

Yleiset tavoitteet

 • TLY on merkittävin lintuharrastuksen, linnustonsuojelun ja lintuihin liittyvän kansalaistutkimuksen edistäjä Varsinais-Suomessa. TLY tunnetaan ja sitä pidetään luotettavana asiantuntijatahona.

 • Tietämys Varsinais-Suomen linnustosta, sen muutoksista ja tärkeistä lintualueista paranee. Tietoa hyödynnetään linnustonsuojelussa.

 • Yhdistys kasvaa: jäsenmäärä on kauden lopussa 1 400.

 • Jäsenpohja laajenee yhä enemmän Turun lähiseudun ulkopuolelle.

 • Nuorten aktiiviharrastajien määrä kaksinkertaistuu. Nuoret harrastajat ovat vahvasti mukana yhdistystoiminnassa.

Suojelu ja tutkimus

 • Yhdistyksellä on ajantasainen linnustotieto kaikilta toimialueen tärkeiltä lintualueilta. Näiden alueiden linnustoarvoja uhkaaviin maankäyttösuunnitelmiin puututaan.

 • Jokaisen Varsinais-Suomessa pesivän lintulajin pesimäkannan koko ja sen kehitys tiedetään.

 • Yhdistyksen suojelurahastoon kerätään lahjoituksia, joita hyödynnetään sopivissa suojeluprojekteissa.

 • Kehitetään Jurmon lintuaseman toimintaa aseman toimintastrategian mukaisesti.

 • Yhdistyksen arkistossa ja jäsenillä vain paperisena olevan vanhan havaintoaineiston digitointi aloitetaan.

Lintuharrastuksen edistäminen ja jäsenpalvelut

 • Lisätään lintukävely- ja lintupaikkaopastustoiminnan määrää koko toimialueella.

 • Kehitetään monipuolista lapsille ja nuorille kohdennettua toimintaa.

 • Hyödynnetään ja markkinoidaan yhä enemmän BirdLife Suomen valtakunnallisia tapahtumia.

 • Parannetaan jäsenille suunnattujen retkien ja muiden tapahtumien laatua jäsenistön toiveiden mukaisesti.

 • Panostetaan jäsenlehden laatuun ja jatketaan havaintokatsausten julkaisua.

Yhdistystoiminnan kehittäminen

 • Etsitään järjestelmällisesti uusia aktiiveja sekä lisätään aktiivien koulutusta ja tukea.

 • Muutetaan toimintaa ammattimaisemmaksi ja yhtenäisemmäksi.

 • Lisätään viestintää ja parannetaan sen laatua kaikilla kanavilla.